Algemene Voorwaarden

Tanımlar:

 

 1. Rotterdam’da kurulan ve Ticaret Odası’na 24444854 sicil numarası ile kayıtlı olan Sefa Meubelen BV’nin ticari unvanı bundan böyle “Sefa Meubelen” olarak anılacaktır.
 2. Müşteri: Sefa Meubelen B.V ile Sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişidir . ve/veya Web Sitesine kaydolmuştur.
 3. Sözleşme: Sefa Meubelen ile Müşteri arasında, Genel Hüküm ve Koşulların ayrılmaz bir parçası olduğu herhangi bir sözleşme veya Sözleşme .
 4. Girişimci: Sefa Meubelen.

 

Uyarı:

 

 1. Görsellerdeki renkler gerçek üründen farklılık gösterebilir.
 2. Bir ürün geçici olarak tükendiğinde size hemen bilgi verilecek ve Sefa Meubelen BV ürünü en kısa sürede teslim etmek için her türlü çabayı gösterecektir. Sefa Meubelen BV’nin mücbir sebepler nedeniyle teslimatı gerçekleştirememesi durumunda siparişiniz iptal edilecektir.
 3. Garanti sadece fatura ile geçerlidir.
 4. Kaldırma asansörünün masrafları Sefa Meubelen tarafından karşılanmaz.

 

alıntılar:

 

 1. Alle schriftelijke offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen;
 2. Offertes zijn gebaseerd op de door de potentiële koper verstrekte gegevens. De potentiële koper is verplicht de verkoper te informeren over feiten en/of

omstandigheden die de opstelling van de offerte of de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen;

 1. Verkoper doet te allen tijde een aanbod op basis van de door koper verstrekte gegevens en de door hem kenbaar gemaakte behoefte of wensen. De verkoper

mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de medegedeelde behoeften of wensen van de koper. Bij onjuist verstrekte gegevens,zijn de een valse identiteit door koper, beschouwt verkoper de gedane offerte als niet bindend.

 1. Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden, zijn nimmer in de offerte of het aanbod begrepen,

tenzij anders is overeengekomen. Dit in verband met de ‘meeneemwinkelformule’ van verkoper die inhoudt dat koper het aangekochte product zelf meeneemt of via derden het aangekochte product laat afhalen.

 

Aanbetaling en zekerheidsstelling:

 

 1. Verkoper is gerechtigd op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst van de koper een aanbetaling van 30% te bedingen;
 2. De aanbetaling dient te geschieden in contante betaling, per PIN of een andere gangbaar gegarandeerd betaalmiddel;
 3. Verkoper is gerechtigd voldoende zekerheid van de koper te eisen voordat de verkoper het product bestelt, aan de koper levert, de levering continueert of uitvoering geeft aan de koopovereenkomst.

 

Betaling van de koopprijs, niet-nakoming, verzuim:

 

 1. De koopprijs dient door de koper volledig voldaan te zijn bij afname van het door de koper bestelde product. Bij afname van het product door derden in opdracht van koper, dient de koopprijs eveneens volledig voldaan te zijn.
 2. Partijen kunnen afwijkende betalingscondities overeenkomen;
 3. In geval een afwijkende betalingsconditie is overeengekomen, dan wordt een factuur toegezonden. De betalingstermijn is dan zeven dagen na dagtekening van

de factuur, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn;

 1. Slechts op aanvraag van de koper en na uitdrukkelijke instemming van de verkoper en na goedkeuring van een derde-kredietverschaffer, zal deze derdekredietverschaffer aan de koper krediet verstrekken waarmee de koopprijs door de koper kan worden voldaan. Indien de derde-kredietverschaffer om welke reden(en) dan ook geen krediet aan de koper wil verschaffen dan wel intrekt, zal koper de koopprijs in contanten aan de verkoper voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders tussen koper en verkoper is overeengekomen;
 2. Indien de koper -om welke reden dan ook- de koopprijs niet, niet volledig, of binnen expliciet overeengekomen termijn betaalt, geldt dit onverkort als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot betaling van de koopprijs,tenzij er sprake is van overmacht. De koper verkeert alsdan automatisch in verzuim; Alsdan is koper aan verkoper terstond een schadevergoeding verschuldigd van 30%, behoudens tegenbewijs, van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de afnemer er al

van in kennis is gesteld, dat de aflevering -of een deel ervan indien het een deellevering betreft- kan plaatsvinden.

 

Levertijd, feitelijke levering en overgang van het risico:

 

 1. De vermelde levertijd op de koopovereenkomst is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Deze geldende omstandigheden zijn afhankelijk van de prestaties en de verstrekte gegevens van derden aan verkoper en wordt derhalve beschouwd als een vaste levertijd tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. Verkoper spant zich in om het gekochte product binnen de vermoedelijke levertijd aan de koper te leveren. Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden, wordt aan de verkoper door koper een nadere termijn gegund, gelijk aan de vermoedelijke levertijd, zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst. Na het verstrijken van voornoemde nadere termijn is koper gerechtigd de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
 2. Aflevering geschiedt af bedrijf van verkoper.
 3. Afname van het product dient door koper te geschieden binnen 24 uur na feitelijke kennisgeving door verkoper, dat het product klaar staat voor afname, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgesteld op de koopovereenkomst. Dit in verband met de ‘meeneemwinkelformule’.
 4. Indien de verkoper de koper schriftelijk heeft aangemaand om het gekochte product op te halen en de koper na 3 maal 24 uur nadien, om welke reden dan ook, nalaat zich in het bezit te stellen van het gekochte product, verkeert de koper in verzuim, tenzij er sprake is van overmacht. Alsdan is koper aan verkoper een opslagvergoeding verschuldigd naar redelijkheid en billijkheid.
 5. Gaat koper na verloop van een termijn van één maand nog niet over tot afname van het product, dan is de verkoper, tenzij er sprake is van overmacht, gerechtigd vrijelijk over het product te beschikken en de koopovereenkomst te ontbinden. Alsdan is koper aan verkoper, behoudens tegenbewijs, terstond een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest;
 6. Nadat de ontvangstbevestiging/factuur is ondertekend, vindt direct de feitelijke levering aan de koper plaats. Onder feitelijke levering dient te worden verstaan de inbezitstelling van de koper van het product.
 7. Het product is voor risico van de koper vanaf het moment van de feitelijke levering door verkoper. Na de feitelijke levering draagt de koper het risico van diefstal, tenietgaan of beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de koper heeft conform BW.
 8. Koper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke gebreken of beschadigingen. Na afname van het product, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid meer voor eventuele schade voortvloeiend uit diefstal,door verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens laden vervoeren of lossen van het afgenomen product door koper, onverminderd de rechten conform BW. Dit houdt verband met de ‘meeneemwinkelformule’ van verkoper die inhoudt dat koper het product zelf direct na levering meeneemt;
 9. De verkoper draagt nimmer zorg voor het vervoer van het verkochte product naar het adres van koper, noch geeft de verkoper aan een derde opdracht tot vervoer van het verkochte product. Dit houdt verband met de ‘meeneemwinkelformule’ van verkoper die inhoudt dat koper het product zelf direct na levering meeneemt. Eventuele vervoerskosten zijn derhalve niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de koper. Verkoper draagt geen zorg voor vervoer. Desgewenst verwijst verkoper koper naar een transportbedrijf dat voor vervoer van het door verkoper verkocht product kan zorgdragen. Indien koper het product door een transportbedrijf wenst te doen vervoeren, sluit koper met transportbedrijf een daartoe strekkende overeenkomst waarbij een transportbedrijf de kosten van het vervoer opgeeft. Het transport als zijnde de overeenkomst tussen koper en het transportbedrijf valt buiten verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van verkoper.
 10. Verkoper adviseert koper tijdens het uitpakken van het door koper gekochte product geen scherpe voorwerpen te gebruiken, zoals messen of scharen, dit om schade aan het door koper gekochte product te voorkomen.

 

Eigendomsvoorbehoud:

 

 1. De verkoper blijft eigenaar van het door hem aan koper verkochte product, zolang de koper het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan;
 2. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling van het product zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd is te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventuele toeslagen volledig zijn betaald;
 3. Het product is voor risico van de koper vanaf de aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen als gevolg van de aflevering van het verkochte

product onder de opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 6 lid 1. Derhalve blijft de koper de koopprijs verschuldigd, ongeacht diefstal, tenietgaan, beschadiging of achteruitgang van het gekocht  product.

 

Annulering:

 

 1. Annulering betekent dat de koper schriftelijk aan de verkoper kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van verkoper om volledig nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van koper te vorderen;
 2. Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het genoemde percentage is vaststaand tenzij de verkoper kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%m indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering –of een deel ervan indien het een deellevering betreft- kan plaatsvinden.
 3. Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door verkoper, wordt door verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan koper om

een vervangend alternatief product uit de collectie van de verkoper te verkrijgen tot een meerwaarde van 10 % van de oorspronkelijke koopprijs, zonder meerprijs.

 

Ontbinding van de overeenkomst / Geld terug :

 

 1. Elk koop is een bindende verkoopovereenkomst / contract . Wij geven geen geld terug en bieden alleen de mogelijkheid een artikel met uitzondering te ruilen binnen de aangegeven termijn . De verkoper hoeft het product niet terug te nemen maar een tegoedbon hiervoor is mogelijk .

 

Reclamaties en servicebepalingen:

 

 1. Het door de verkoper geleverde product dient die eigenschappen te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. Koper heeft garantie, welke bovenop de wettelijke verplichtingen zoals genoemd in lid 1, wordt gegeven volgens het volgende systeem;

– Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, komen volledig voor rekening van Verkoper.

 1. De verkoper heeft het recht het gebrek te herstellen wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is.
 2. De datum van indiening van de klacht door Koper wordt door de verkoper aangehouden voor de toepassing van bovengenoemd systeem
 3. De garantie omvat niet de schade die is ontstaan na afname van het product door koper of derden en te wijten is aan onzorgvuldig transport van koper of derden die het product in opdracht van koper hebben vervoerd, hetgeen ook is vermeld op de koopovereenkomst en / of de factuur.
 4. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak.

Afwijkingen aan het product betreffende materiaal, kleur, binnenwerk, vulling en dergelijke, die uit technisch of esthetisch oogpunt

aanvaardbaar zijn kunnen nimmer leiden tot kosteloos herstel of vervanging van het product wanneer mogelijke afwijkingen voor de koop aan de koper kenbaar zijn gemaakt, zolang dit niet strijdig is met artikel 7:17 BW.

 1. Koper dient reclamaties op zijn aangekochte product schriftelijk te melden bij het landelijk servicepunt van verkoper. Verkoper zal deze schriftelijke

servicemelding van koper zorgvuldig in behandeling nemen en koper schriftelijk op de hoogte brengen van de te volgen procedure. Reactie van verkoper zal plaatsvinden binnen een termijn van 14 dagen.

 1. Verkoper wordt door koper in de gelegenheid gesteld om betreffende servicemelding op het product op validiteit te onderzoeken. Koper dient hiervoor het betreffende product aan te leveren op de met verkoper overeengekomen datum en plaats, tenzij anders individueel afgesproken.
 2. Bij een gegronde servicemelding stelt koper de verkoper in staat tot herstel of vervanging van het betreffende product. Indien verkoper besluit tot vervanging van het product, gelden dezelfde voorwaarden zoals vermeld in artikel 5.
 3. Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet-normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door koper, heeft tot gevolg dat de servicemelding door de verkoper ongegrond kan worden verklaard althans niet geldend kan worden gemaakt. Hetzelfde geldt als koper de aanwijzingen, instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. niet heeft opgevolgd, onverminderd de rechten die de koper heeft conform BW. Dit houdt onder andere verband met de ‘meeneemwinkelformule’ van verkoper.
 4. Als partijen na goed onderling overleg niet tot een oplossing kunnen komen, zullen partijen gezamenlijk een onpartijdige deskundige verzoeken een oordeel te geven. Dit oordeel is bindend. De kosten die voortvloeien uit het onpartijdig deskundig advies, zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij, dit naar redelijkheid en billijkheid, onverminderd de rechten die de koper heeft conform BW.
 5. De verkoper geeft bij een service minimaal aan dat de klachten procedure 4 tot 12 weken kan duren.

 

Extra Kosten:

 

 1. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

 1. Hollanda yasaları tüm satın alma sözleşmeleri için geçerlidir;
 2. Tüketicilerle, gerçek kişilerle yapılan satış sözleşmelerinde yargı yetkisine ilişkin yasal hükümler uygulanır;
 3. Bir meslek veya işin icrasında hareket eden ticari alıcılarla yapılan satın alma sözleşmelerinde, yalnızca yetkili bölge mahkemesi yetkilidir.

satın alma sözleşmesi kapsamındaki anlaşmazlıkları dikkate alma hakkına sahiptir.

 

 

 

Laagste prijsgarantie
Eigen productie
}
Snelle levering

Winkel & showroom 

Kom ook eens langs in onze winkel in Rotterdam

Ruim 2500 meter woonplezier!

Vindt u het erg moeilijk om voor een goede inrichting te kiezen?
Heeft u moeite te beslissen met wat u mooi vindt?
Wij adviseren u graag met het kiezen van nieuwe meubels.

Onze meubels

Niet kunnen vinden wat u zocht?

App ons een foto en wij helpen u verder